Přeskočit obsah

Organizace obsahu

Své nahrávky v Medialu můžete podrobněji třídit pomocí systému kategorií a tagů. Jejich používání umožňuje obsah v knihovně efektivněji organizovat a napomáhá uživatelům snáze dohledat konkrétní nahrávky. Kategorie a tagy lze nastavit při vkládání videa do knihovny. Změnit je můžete pomocí dodatečných úprav, přičemž kategorie lze rychle měnit také na stránce Můj obsah.

Kategorie videí

Kategorie videí je možné si představit jako adresáře, ve kterých jsou videa uložena – u každé kategorie je zároveň jasně určeno, kteří uživatelé do ní mohou videa vkládat a kterým uživatelům se bude na webu Medialu zobrazovat její obsah. Pro efektivní práci s videi a pro využití možností, které Medial nabízí, je proto důležité pochopit účel a způsob využití jednotlivých kategorií.

Každý přihlášený uživatel má v systému připravenou osobní kategorii Personal (private), která není nikdy jako taková dostupná dalším uživatelům. Videa v této kategorii slouží primárně pro osobní použití daného uživatele a ostatním uživatelům Medialu se bez dalšího nastavení nezobrazují. V případě potřeby je ale možné konkrétní video z osobní kategorie sdílet s ostatními, např. vložením videa do e-kurzu v Moodlu nebo posláním neveřejného odkazu do mailu (podrobný návod zde), pro tento případ slouží kategorie Personal (public).

Do kategorie Personal (private) budou také odeslána videa pořízená pomocí automatizovaného záznamového zařízení v učebnách.

Kromě osobních kategorií jednotlivých uživatelů jsou v Medialu k dispozici kategorie pro potřeby jednotlivých pracovišť FF MU, díky kterým je možné sdílet videa s kolegy z daného ústavu, se studenty/zaměstnanci fakulty, nebo s širokou veřejností. Nastavení přístupu k prohlížení a správě videí v rámci kategorií pracovišť se liší v závislosti na typu pracoviště (akademické/neakademické).

Pozor

Vlastní videa můžete umisťovat pouze do těch kategorií, ve kterých máte právo přidávat obsah – kromě kategorie Personal to obvykle budou kategorie Vašeho pracoviště (zaměstnanecké/veřejné).

Kategorie (kde bude video uloženo)

Každé pracoviště, které Medial využívá, má v knihovně dvě či více kategorií s rozličnými přístupovými právy (pro přístup a správu videí).

Každá z těchto hlavních kategorií obsahuje několik podkategorií, které se zobrazí po rozkliknutí názvu kategorie v levém sloupci v knihovně videí. Podkategorie přitom přejímají způsob zápisu od hlavní kategorie.

  • x Filozofická fakulta – kategorie pro veřejná videa určená k propagaci celé FF MU, videa spadající do celofakultní agendy (nikoliv agend jednotlivých pracovišť), včetně kategorií vytvořených podle potřeb děkanátu FF MU (jednotlivé kategorie mohou být dostupné veřejnosti, pouze uživatelům FF MU, pouze zaměstnancům nebo pouze studentům, a to podle účelu vložených videí)
  • xx Ústavy a katedry – kategorie pro veřejná videa akademických pracovišť, tj. ústavů a kateder, obsahuje podkategorie pro každé akademické pracoviště FF MU (např. xx Ústav anglistiky a amerikanistiky, xx Katedra divadelních studií apod.), videa vložená do těchto kategorií budou vždy volně přístupná veřejnosti (tj. bez nutnosti přihlášení do Medialu)
  • kategorie jednotlivých neakademických pracovišť FF MU – každé neakademické pracoviště může v Medialu využívat vlastní kategorii začínající zkratkou pracoviště (např. CIT Centrum informačních technologií, UK Ústřední knihovna apod.), obsahují vlastní podkategorie podle potřeb pracoviště (jednotlivé podkategorie mohou být dostupné veřejnosti, pouze uživatelům FF MU, pouze zaměstnancům nebo pouze studentům, a to podle účelu vložených videí)
  • z Zaměstnanecká videa – kategorie pro zaměstnanecká videa, obsahuje podkategorie pro každé pracoviště (akademické i neakademické) FF MU (např. z Ústav anglistiky a amerikanistiky, z Centrum informačních technologií apod.). Obsah v těchto podkategoriích bude viditelný pouze pro zaměstnance toho kterého pracoviště, přičemž právo spravovat jednotlivé nahrávky má vždy pouze jejich vlastník.
  • kategorie pracovišť mimo FF MU – spolupracující pracoviště mimo FF MU mají kategorie označené zkratkou MU (např. MU Teiresiás apod.), obsahují vlastní podkategorie podle potřeb kontrétního pracoviště Poznámka. Standardně mají v Medialu kategorie pouze pracoviště Filozofické fakulty, po domluvě je však možné zřídit přístup a kategorie i pro ostatní pracoviště v rámci celé MU.
    • Mimofakultní uživatelé – kategorie pro obsah jednotlivých mimofakultních uživatelů (bez návaznosti na pracoviště).

Pozor

V Medialu se Vám vždy zobrazí pouze ty kategorie a podkategorie, k jejichž obsahu máte v danou chvíli přístup. V seznamu kategorií tedy neuvidíte kategorie bez Vámi přístupného obsahu či zaměstnanecká videa cizích pracovišť. 

Do jaké kategorie tedy své video umístit? V závislosti na jeho určení máte obvykle tři možnosti:

  1. pokud má být video volně přístupné všem návštěvníkům Medialu, zvolte veřejnou kategorii svého pracoviště
  2. pokud jde o video určené pro vnitřní potřeby Vašeho pracoviště, umístěte jej do zaměstnanecké kategorie
  3. pokud nechcete, aby bylo video pro ostatní uživatele Medialu přístupné, zvolte kategorii Personal

Tagy (jak bude video označeno)

Zatímco kategorie určuje pracoviště, v rámci jehož agendy je nahrávka využívána, tagy nesou další informace o tematickém zaměření videa. 

Tagy lze ke každé nahrávce připojit v průběhu jejího vkládání do knihovny. Můžete přitom použít tagy již existující, nebo vytvořit nové. Tagy by měly nahrávky blíže charakterizovat a pomoci v knihovně objevit zajímavý obsah i uživatelům, kteří nehledají žádnou konkrétní nahrávku. Na druhou stranu mohou díky vhodně zvoleným tagům Vaši nahrávku nalézt a zhlédnout i případní zájemci mimo okruh Vašich studentů.

Jako vhodné tagy se proto nabízí například tematické určení nahrávky (typu “barokní literatura”, “fenomenologie” nebo “štípaná industrie”) nebo jméno pozvaného přednášejícího. Vzhledem ke specifickému charakteru nahrávek naopak nedoporučujeme používat jako tagy obecné pojmy typu “přednáška” či “konference”, které k popisu nahrávek přispívají jen málo.

K nahrávce lze samozřejmě připojit i více tagů, nezapomeňte však, že je nelze při filtrování obsahu kombinovat.

Popisky

Další podrobnosti o nahrávce, například akci nebo kód předmětu, k němuž se vztahuje, nebo datum, kdy byla pořízena, doporučujeme uvádět do popisku nahrávky. Díky popiskům mohou ostatní uživatelé snadno zjistit, čeho se Vaše video týká, navíc lze pomocí textů v popiscích videa také vyhledávat. Aby byly popisky v mediální knihovně přehledné a jednotné, doporučujeme užívat následující šablonu:

Název akce: název akce v původním jazyce
Přednášející / Autor: jméno přednášejícího, tvůrce materiálu či držitele autorských práv
Název předmětu / konference / cyklu: název předmětu včetně kódu z IS, název konference, cyklu workshopů apod.
Typ akce: přednáška / konference / workshop / studijní materiál / kulturní akce / rozhovor / reportáž / propagační video
Datum pořízení záznamu: semestr a rok

Event title: název akce v původním jazyce
Presenter / Author: jméno přednášejícího, tvůrce materiálu či držitele autorských práv
Course / Conference / Cycle: název předmětu včetně kódu z IS, název konference, cyklu workshopů apod.
Event type: lecture / conference / workshop / study material / cultural event / interview / reportage / promo video
Date: semestr a rok (např. Autumn 2019/Spring 2020)

Časté dotazy (FAQ)

Proč v knihovně videí nevidím všechny kategorie?

Seznam kategorií v knihovně videí obsahuje pouze ty kategorie, jejichž obsah si můžete zobrazit. Neuvidíte v něm tedy zaměstnanecké kategorie cizích pracovišť, stejně jako kategorie, které dosud neobsahují žádná videa.

Lze zařídit přístup do ústavní kategorie i pro některé studenty?

Ano, pokud chcete, aby do Vaší kategorie směli přidávat obsah i doktorandi či vybraní studenti bakalářského a magisterského studia, lze to po domluvě zařídit. V takovém případě nás prosím kontaktujte na adrese elf@phil.muni.cz.

Pokud nahrávku přesunu do zaměstnanecké kategorie, budou ji moci ostatní zaměstnanci pracoviště upravovat či smazat?

Nikoliv, nahrávku může vždy spravovat pouze její vlastník (Contributor) bez ohledu na to, v jaké kategorii se právě nachází.